Cliniter Dental Management

ระบบบริหารจัดการคลินิกทันตกรรม
แบบครบวงจร

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน

จุดเด่นของ Cliniter Dental

Application สำหรับลูกค้า

ลูกค้าสามารถเช็คอินล่วงหน้าเพื่อยืนยันการรับบริการ แจ้งเตือนนัดหมายให้ลูกค้าทราบ ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดนัดหมาย ทางคลินิกสามารถเพิ่มโปรแกรมส่งเสริม ทางการตลาดและแจ้งเตือนลูกค้าได้

ระบบ Tooth Chart

รูปภาพชาร์ตฟันของลูกค้าที่เข้ามารับการรักษา ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันเพื่อให้แพทย์ดูภาพ รวมอาการลูกค้าได้ สามารถวางแผนการรักษา ได้ล่วงหน้า สามารถดูประวัติการรักษาฟันของ ลูกค้าได้ทุกซี่ ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้ อย่างแม่นยำรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แจ้งเตือนนัดหมายสำหรับแพทย์

ระบบแจ้งเตือนนัดหมาย

ช่วยเตือนนัดหมายสำหรับแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ ผ่าน Google Calenda และลูกค้าผ่านช่องทาง Line ,E-mail และ application มีสถานการณ์ แจ้งเตือนตารางเวรแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ สามารถออกคิวรักษาผู้ป่วยในระบบได้ สามารถ จัดการนัดหมายผู้ป่วยในครั้งต่อไปและเช็ควันนัด หมายได้ ทำให้แพทย์ ผู้ช่วยแพทย์และลูกค้า ไม่พลาดการนัดหมายอีกต่อไป

Dashboard ดูภาพรวมของธุรกิจ

ดูรายงานง่าย สะดวก ได้ทุกที่ ทุกเวลา ครบถ้วนทุกข้อมูลที่คุณต้องการรูปแบบ ของรายงานมีความสวยงาม ง่ายต่อการใช้งาน สามารถนำข้อมูลไปใช้ทางการตลาดติดตามลูกค้า ดูสถานะรายรับ - รายจ่ายของธุรกิจช่วยเพิ่ม รายได้และกำไรให้ธุรกิจคุณช่วยให้คุณบริหาร คลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบจัดการสินค้าคงคลัง

สามารถจัดการสินค้าคงคลังและเพิ่ม รายละเอียดต่างๆได้ กำหนดวันหมดอายุสินค้า ในคลังล่วงหน้าได้ แจ้งเตือนวันใกล้หมดอายุ ของยา ตรวจสอบคลังต่างๆแสดงรายการ ยืม-คืน เพื่อให้คุณบริหารจัดการคลังสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุน สินค้าคงคลังได้

ลงทะเบียนผู้ป่วยผ่านบัตรประชาชน

สามารถแสดงสิทธิ์รักษาได้ทันทีเมื่อผู้ป่วย ต้องการใช้สิทธิ์แสดงรายการตรวจรักษา และดูประวัติการรักษาผู้ป่วยประกอบการ วินิจฉัย ทำให้ผู้ใช้ทำงานบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดแพ็กเกจ

STANDARD

18,000


 • บริหารจัดการประวัติคนไข้และสร้าง OPD Card
 • ระบบจัดคิวคนไข้เข้าจุดบริการ
 • ระบบตารางนัดหมาย
 • ระบบตารางเวรทันตแพทย์
 • ระบบ Tooth Chart
 • ระบบวินิจฉัย
 • ระบบบันทึกหัตถการ
 • ระบบขายสินค้า (อุปกรณ์ดูแลฟัน , ยา)
 • ระบบบันทึกรูปภาพการรักษา
 • ระบบพิมพ์เอกสาร (ใบเสร็จ , ใบรับรองแพทย์)
 • ระบบชำระค่าใช้จ่าย
 • ระบบค้างชำระ
 • ระบบจัดซื้อสินค้า
 • ระบบจัดขายสินค้า (ภายในสาขาเดียวกัน)
 • ระบบจัดการคลังสินค้า
 • ระบบปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้า
 • ระบบยืม-คืนสินค้า
 • ระบบจัดการบริหารงานบุคคล (10 User)
 • ระบบสิทธิการรักษา
 • ระบบบันทึกค่า DF

PREMIUM

24,000


 • บริหารจัดการประวัติคนไข้และสร้าง OPD Card
   - ดึงข้อมูลจากบัตร
   - เชื่อม LINE Notify
 • ระบบจัดคิวคนไข้เข้าจุดบริการ
 • ระบบตารางนัดหมาย
   - แจ้งเตือนผ่านทาง LINE Notify
   - แจ้งเตือนผ่านทาง Email
 • ระบบตารางเวรทันตแพทย์
 • ระบบ Tooth Chart
 • ระบบวินิจฉัย
 • ระบบบันทึกหัตถการ
 • ระบบแผนการรักษา
 • ระบบคอร์สการรักษา
 • ระบบงานแล็ป
 • ระบบเก็บภาพฟิล์มเอกซเรย์
 • ระบบขายสินค้า (อุปกรณ์ดูแลฟัน , ยา)
 • ระบบบันทึกรูปภาพการรักษา
 • ระบบพิมพ์เอกสาร (ใบเสร็จ , ใบรับรองแพทย์)
 • ระบบชำระค่าใช้จ่าย
 • ระบบค้างชำระ
 • ระบบจัดซื้อสินค้า
 • ระบบจัดขายสินค้า (ภายในสาขาเดียวกัน)
 • ระบบจัดการคลังสินค้า
 • ระบบปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้า
 • ระบบยืม-คืนสินค้า
 • ระบบจัดการบริหารงานบุคคล (30 User)
 • ระบบสิทธิการรักษา
 • ระบบบันทึกค่า DF

ULTRA

36,000


 • บริหารจัดการประวัติคนไข้และสร้าง OPD Card
   - ดึงข้อมูลจากบัตร
   - เชื่อม LINE Notify
 • ระบบจัดคิวคนไข้เข้าจุดบริการ
 • ระบบตารางนัดหมาย
   - แจ้งเตือนผ่านทาง LINE Notify
   - แจ้งเตือนผ่านทาง Email
   - แจ้งเตือนผ่านทาง Application Cliniter Dental
 • ระบบตารางเวรทันตแพทย์
 • ระบบ Tooth Chart
 • ระบบวินิจฉัย
 • ระบบบันทึกหัตถการ
 • ระบบแผนการรักษา
 • ระบบคอร์สการรักษา
 • ระบบงานแล็ป
 • ระบบเก็บภาพฟิล์มเอกซเรย์
 • ระบบขายสินค้า (อุปกรณ์ดูแลฟัน , ยา)
 • ระบบบันทึกรูปภาพการรักษา
 • ระบบพิมพ์เอกสาร (ใบเสร็จ , ใบรับรองแพทย์)
 • ระบบชำระค่าใช้จ่าย
 • ระบบค้างชำระ
 • ระบบจัดซื้อสินค้า
 • ระบบจัดขายสินค้า (ภายในสาขาเดียวกัน)
 • ระบบจัดการคลังสินค้า
 • ระบบปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้า
 • ระบบยืม-คืนสินค้า
 • ระบบจัดการบริหารงานบุคคล (Unlimited User)
 • ระบบสิทธิการรักษา
 • ระบบบันทึกค่า DF
 • แดชบอร์ด แสดงภาพรวมคลินิก
 • Mobile Application Cliniter Dental (สำหรับคนไข้ของคลินิก)
 • Support 24/7

STANDARD

18,000


 • บริหารจัดการประวัติคนไข้และสร้าง OPD Card
 • ระบบจัดคิวคนไข้เข้าจุดบริการ
 • ระบบตารางนัดหมาย
 • ระบบตารางเวรทันตแพทย์
 • ระบบ Tooth Chart
 • ระบบวินิจฉัย
 • ระบบบันทึกหัตถการ
 • ระบบขายสินค้า (อุปกรณ์ดูแลฟัน , ยา)
 • ระบบบันทึกรูปภาพการรักษา
 • ระบบพิมพ์เอกสาร (ใบเสร็จ , ใบรับรองแพทย์)
 • ระบบชำระค่าใช้จ่าย
 • ระบบค้างชำระ
 • ระบบจัดซื้อสินค้า
 • ระบบจัดขายสินค้า (ภายในสาขาเดียวกัน)
 • ระบบจัดการคลังสินค้า
 • ระบบปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้า
 • ระบบยืม-คืนสินค้า
 • ระบบจัดการบริหารงานบุคคล (10 User)
 • ระบบสิทธิการรักษา
 • ระบบบันทึกค่า DF

PREMIUM

24,000


 • บริหารจัดการประวัติคนไข้และสร้าง OPD Card
   - ดึงข้อมูลจากบัตร
   - เชื่อม LINE Notify
 • ระบบจัดคิวคนไข้เข้าจุดบริการ
 • ระบบตารางนัดหมาย
   - แจ้งเตือนผ่านทาง LINE Notify
   - แจ้งเตือนผ่านทาง Email
 • ระบบตารางเวรทันตแพทย์
 • ระบบ Tooth Chart
 • ระบบวินิจฉัย
 • ระบบบันทึกหัตถการ
 • ระบบแผนการรักษา
 • ระบบคอร์สการรักษา
 • ระบบงานแล็ป
 • ระบบเก็บภาพฟิล์มเอกซเรย์
 • ระบบขายสินค้า (อุปกรณ์ดูแลฟัน , ยา)
 • ระบบบันทึกรูปภาพการรักษา
 • ระบบพิมพ์เอกสาร (ใบเสร็จ , ใบรับรองแพทย์)
 • ระบบชำระค่าใช้จ่าย
 • ระบบค้างชำระ
 • ระบบจัดซื้อสินค้า
 • ระบบจัดขายสินค้า (ภายในสาขาเดียวกัน)
 • ระบบจัดการคลังสินค้า
 • ระบบปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้า
 • ระบบยืม-คืนสินค้า
 • ระบบจัดการบริหารงานบุคคล (30 User)
 • ระบบสิทธิการรักษา
 • ระบบบันทึกค่า DF

ULTRA

36,000


 • บริหารจัดการประวัติคนไข้และสร้าง OPD Card
   - ดึงข้อมูลจากบัตร
   - เชื่อม LINE Notify
 • ระบบจัดคิวคนไข้เข้าจุดบริการ
 • ระบบตารางนัดหมาย
   - แจ้งเตือนผ่านทาง LINE Notify
   - แจ้งเตือนผ่านทาง Email
   - แจ้งเตือนผ่านทาง Application Cliniter Dental
 • ระบบตารางเวรทันตแพทย์
 • ระบบ Tooth Chart
 • ระบบวินิจฉัย
 • ระบบบันทึกหัตถการ
 • ระบบแผนการรักษา
 • ระบบคอร์สการรักษา
 • ระบบงานแล็ป
 • ระบบเก็บภาพฟิล์มเอกซเรย์
 • ระบบขายสินค้า (อุปกรณ์ดูแลฟัน , ยา)
 • ระบบบันทึกรูปภาพการรักษา
 • ระบบพิมพ์เอกสาร (ใบเสร็จ , ใบรับรองแพทย์)
 • ระบบชำระค่าใช้จ่าย
 • ระบบค้างชำระ
 • ระบบจัดซื้อสินค้า
 • ระบบจัดขายสินค้า (ภายในสาขาเดียวกัน)
 • ระบบจัดการคลังสินค้า
 • ระบบปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้า
 • ระบบยืม-คืนสินค้า
 • ระบบจัดการบริหารงานบุคคล (Unlimited User)
 • ระบบสิทธิการรักษา
 • ระบบบันทึกค่า DF
 • แดชบอร์ด แสดงภาพรวมคลินิก
 • Mobile Application Cliniter Dental (สำหรับคนไข้ของคลินิก)
 • Support 24/7

ลูกค้าของเรา

ติดต่อเรา

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน